Zwolnienie z ZUS-u dla samozatrudnionych – kryteria

Opłata
fot. Adam88x/bigstockphoto.com

Przedsiębiorcy dotknięci pandemią koronawirusa mogą skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS. Muszą jednak spełnić określone kryteria.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS ma pomóc firmom, które z uwagi na ograniczenia związane z pandemią utraciły przychody, albo ich wysokość znacznie zmalała. Zwoleniu podlegają składki za trzy miesiące. Dotyczy to składek za samego przedsiębiorcę, jak za zatrudnianych przez niego pracowników.
Pierwotnie rząd zaproponował odroczenie płatności składek na okres trzech miesięcy, które po tym czasie osoby prowadzące działalność gospodarczą miały płacić razem z odsetkami. Ta pomoc nie była jednak wystarczająca, a przedsiębiorcom nie podobało się, że składki muszą płacić za okres, w którym nie uzyskują żadnego przychodu. Przełożenie płatności nie było pomocne. Pakiet pomocowy dla firm został jednak zmodyfikowany, a przedsiębiorcy mogą skorzystać z całkowitego zwolnienia z płatności składek, o ile spełnią określone kryteria.

Z możliwości takiej skorzystają głównie osoby samozatrudnione, jeśli dodatkowo wypełnią następujące warunki:

  • przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za jaki składany jest wniosek, nie może przekroczyć 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. – jest to obecnie kwota 15 681,00 zł
  • przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r.

Co ważne, warunkiem do skorzystania z ulgi nie będzie spadek obrotów w porównaniu do poprzednich okresów. Ulga dotyczy osób, które opłacają składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, a umorzeniu podlegają składki na:

  • obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe,
  • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy,

które należne są za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. i opłacane od standardowej podstawy wymiaru.

Składki zostaną odprowadzone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z budżetu państwa, co oznacza, że mimo ich umorzenia wysokość emerytury nie będzie pomniejszona. Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 lutego 2020 roku podlegali ubezpieczeniu chorobowemu, nie stracą tym samym prawa do tego ubezpieczenia.

Przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj), a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Z ulgi skorzystać mogą osoby, które nie mają zaległości w płatności wcześniejszych składek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>