Zasiłek rehabilitacyjny

Zasiłek rehabilitacyjnyUbezpieczony niezdolny do pracy w pierwszej kolejności przebywa na zasiłku chorobowym, który może pobierać maksymalnie w ciągu roku przez 182 dni, natomiast w przypadku osoby chorej na gruźlicę przez 270 dni. Po wyczerpaniu tego okresu ma prawo ubiegać się o zasiłek rehabilitacyjny. O takie świadczenie ma prawo również wystąpić osoba, której lekarz orzecznik ZUS odmówił przyznania prawa do renty, a orzekł, że dalsze leczenie rokuje odzyskanie zdolności do pracy.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do:

 

 • emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • zasiłku dla bezrobotnych,
 • zasiłku przedemerytalnego,
 • świadczenia przedemerytalnego,
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia.

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje również w czasie:

 • urlopu bezpłatnego,
 • urlopu wychowawczego,
 • tymczasowego aresztowania,
 • odbywania kary pozbawienia wolności.

Osoba zainteresowana uzyskaniem prawa do zasiłku rehabilitacyjnego przed końcem 182 dni (a najlepiej 6 tygodni) winna złożyć do ZUS odpowiednie druki (dostępne na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych www.zus.pl):

 • ZUS Np-7 – oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego,
 • ZUS N-9 – zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione przez lekarza prowadzącego leczenie,
 • ZUS N-10 – wywiad zawodowy z miejsca pracy (dokument nie jest wymagany jeśli wniosek składa ubezpieczony prowadzący pozarolniczą działalność),
 • ZUS Z-3 – zaświadczenie płatnika składek – w przypadku pracowników,
 • ZUS Z-3b – zaświadczenie płatnika składek- w przypadku ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownych,
 • ZUS Z-3a – zaświadczenie płatnika składek – w przypadku pozostałych ubezpieczonych,
 • protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy lub karta wypadku, jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana wypadkiem przy pracy,
 • decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej wydana przez inspektora sanitarnego, jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest chorobą zawodową.

Komplet wypełnionych dokumentów należy złożyć w ZUS i czekać na termin badania przez lekarza orzecznika ZUS. Na to badanie należy wziąć wszelką dokumentację leczenia np. badania podstawowe, EKG, RTG, zaświadczenia od specjalistów, wypisy ze szpitala itp.

Wypłata świadczenia rehabilitacyjnego powinna nastąpić w terminie 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Świadczenie rehabilitacyjne wypłacane jest przez okres maksymalnie 12 miesięcy.

Wysokość świadczenie rehabilitacyjne wynosi:

 • 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za okres pierwszych trzech miesięcy (90 dni),
 • 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za pozostały okres,
 • 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – jeżeli niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży,
 • 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – jeżeli świadczenie rehabilitacyjne przysługuje z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

W przypadku odmownej decyzji przysługuje prawo do odwołania w ciągu miesiąca od dnia doręczenia decyzji do Sądu Rejonowego – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>