Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjnyZasiłek pielęgnacyjny należy do świadczeń opiekuńczych przyznawanych przez państwo. Jego celem jest częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej, niezdolnej do samodzielnego funkcjonowania opieki i pomocy innej osoby. Warunkiem otrzymania świadczenia jest pobyt takiej osoby poza placówką zapewniającą całodobowe utrzymanie. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od sytuacji materialnej rodziny i osoby uprawnionej. W 2014 roku wysokość zasiłku wzrosła ze 153 zł do 200 zł. miesięcznie. Natomiast od 2015 r. ma podlegać stałej waloryzacji. Zasiłek wypłacany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Osobami uprawnionymi do zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 200 złotych miesięcznie są:

 • niepełnosprawne dzieci;
 • osoby niepełnosprawne które ukończyły 16 rok życia i mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności;
 • osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16 roku życia, z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność ta powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 • osoby, które ukończyły 75 lat (niekorzystające z dodatku pielęgnacyjnego, wypłacanego na zasadach określonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS).

Do zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 820 zł uprawnieni są rodzice, którzy całkowicie zrezygnowali z pracy, aby opiekować się swoimi niepełnosprawnymi dziećmi.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobom:

 • umieszczonym w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • uprawnionym do dodatku pielęgnacyjnego;
 • jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Osoba uprawniona do zasiłku pielęgnacyjnego, musi złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w MOPS, GOPS lub urzędzie gminy. Do wniosku należy dołączyć uwierzytelnione kopie wymaganej dokumentacji:

 • dokument stwierdzający tożsamość osoby uprawnionej,
 • w przypadku dziecka do lat 16 – kopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • w przypadku osoby w wieku powyżej 16 lat – kopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności,
 • w przypadku przebywania osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie – zaświadczenie, że pobyt osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego i udzielane jej świadczenia nie są w całości lub w części finansowane z budżetu państwa lub z Narodowego Funduszu Zdrowia.

W celu nabycia prawa do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, należy wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego złożyć w terminie trzech miesięcy od wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala wójt, burmistrz, prezydent miasta lub kierownik ośrodka pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o zasiłek.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 205, poz. 1212).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>