Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych
fot. kadmy/bigstockphoto.com

Zasiłek dla bezrobotnych to świadczenie pieniężne, które przysługuje osobom będącym aktualnie bez pracy. Jego wysokość zależy głównie od długości udokumentowanego okresu zatrudnienia, poczynając od 365 dni wzwyż. Jakie są zasady oraz warunki jego wypłacania?

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych?

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych mają te osoby, które:

  • były zatrudnione na umowę o pracę przez okres przynajmniej 365 dni i otrzymywały przez ten okres wynagrodzenie w wysokości przynajmniej minimalnej krajowej, opłacając składki na Fundusz Pracy,
  • nie mają propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, prac interwencyjnych, szkolenia lub robót publicznych,
  • opłacały składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności bądź współpracy (przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę),
  • wykonywały pracę w okresie tymczasowego aresztowania bądź odbywania kary pozbawienia wolności,
  • wykonywały pracę w spółdzielni kółek rolniczych, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni usług rolniczych, będąc jednocześnie członkiem tej spółdzielni,
  • były zatrudnione za granicą oraz przybyły do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatrianci,
  • były zatrudnione, pełniły służbę lub wykonywały inną pracę zarobkową, za którą otrzymywali wynagrodzenie, opłacając składki na Fundusz Pracy,
  • świadczyły usługi na podstawie umowy agencyjnej bądź umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, otrzymując przynajmniej minimalną krajową i opłacając składki.

Wysokość zasiłku

Wielkość wypłacanego zasiłku jest ściśle określona w art. 72 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z tymi przepisami przez pierwsze 90 dni zarejestrowany w urzędzie bezrobotny będzie dostawał zasiłek w wysokości 831,10 zł (jeśli przepracował od 5 do 20 lat – 100% zasiłku dla bezrobotnych), 664,90 zł (jeśli pracował mniej niż 5 lat – 80% zasiłku) bądź 997,40 zł (był zatrudniony na umowę o pracę przez co najmniej 20 lat – 120% zasiłku). Natomiast przez kolejne 3 miesiące urząd pracy będzie mu wypłacał pomniejszoną sumę: 652,60 zł, 522,10 zł lub 783,20 zł.

Długość zasiłku wynosi zwykle 180 dni, choć może być przedłużony do 365, jeśli bezrobotny jest osobą wychowującą dziecko do 15 r.ż., ma powyżej 50 lat oraz posiada jednocześnie co najmniej 20-letni okres zatrudnienia uprawniający do zasiłku lub stopa bezrobocia w rejonie jego zamieszkania przekracza 150% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Zasiłek dla bezrobotnych podlega dokonywanej co roku waloryzacji wraz z dniem 1 czerwca. Jeśli średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł w poprzednim roku, to świadczenie to również wrasta. Jeśli natomiast poziom ten zmniejszył się bądź pozostał bez zmian – wielkość zasiłku także jest niezmieniana.

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest raz w miesiącu. W przypadku spóźnienia się z wypłatą tego świadczenia, uprawnionemu do zasiłku przysługuje roszczenie o odsetki ustawowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>