Świadectwo pracy – zmiany od 2017 r.

świadectwo pracy
Bernie123/bigstockphoto.com

Z nowym rokiem wejdą w życie znowelizowane przepisy dotyczące wydawania świadectw pracy. Będą dotyczyć umów zawieranych po raz kolejny z tym samym pracodawcą. Nie zmienia się przy tym obowiązek pracodawcy do wydawania świadectwa. Zmiana ma na celu przede wszystkim złagodzenie przepisów i ułatwienie wystawiania dokumentów małym przedsiębiorcom.

Jeśli wolą pracodawcy będzie zawarcie kolejnej umowy z tym samym pracownikiem w terminie 7 dni od daty ustania (wygaśnięcia lub rozwiązania) poprzedniego stosunku pracy, będzie on musiał wydać mu świadectwo pracy obejmujące poprzednie zatrudnienie tylko w przypadkach, gdy pracownik złoży w tym zakresie odpowiedni wniosek. Natomiast jeśli pracodawca nie będzie chciał zatrudnić pracownika na podstawie kolejnej umowy, wtedy musi wystawić w terminie 7 dni od ustania zatrudnienia świadectwo pracy dotyczące wszystkich dotychczasowych okresów zatrudnienia.Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie traktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Pracodawca może zostać za to ukarany karą grzywny do 30 tysięcy złotych.

W świadectwie takim powinny się znaleźć informacje o:

  • okresie i rodzaju wykonywanej pracy,
  • zajmowanym stanowisku,
  • trybie oraz okolicznościach ustania stosunku pracy (wygaśnięcie, rozwiązanie),
  • informacje konieczne do ustalenia przysługujących pracownikowi uprawnień pracowniczych oraz uprawnień z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Świadectwo wystawia się na podstawie akt osobowych, które pracodawca ma obowiązek prowadzić dla każdego pracownika. Dokument sporządza się w dwóch egzemplarzach – jeden dla pracownika, drugi w formie kopii przechowuje się w aktach osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>