Renta socjalna

Renta socjalnaRenta socjalna to świadczenie wypłacane przez ZUS, a w wyjątkowych wypadkach przez inne organy rentowe, tj. KRUS. Do końca września 2009 roku sprawami tymi zajmowały się właściwe ośrodki pomocy społecznej.

Komu przysługuje renta socjalna?

Prawo do pobierania renty socjalnej posiadają wyłącznie osoby:

  • pełnoletnie ( za jakie uważa się również kobiety, które zawarły związek małżeński po 16. roku życia, a nie ukończyły 18. lat),
  • posiadające obywatelstwo polskie (mieszkające czasowo za granicą, a także cudzoziemcy przebywający na specjalnych zezwoleniach),
  • posiadające orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, stałe lub czasowe.

Ponadto o przyznanie tego świadczenia mogą ubiegać się osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, I lub II grupie inwalidztwa. Rentę socjalną można również przyznać na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej.

Kto może złożyć wniosek o rentę socjalną?

Wniosek może złożyć osoba ubiegająca się o świadczenie, przedstawiciel ustawowy tejże osoby, a także kierownik właściwego ośrodka pomocy społecznej.

Całkowita niezdolność do pracy
Orzekając całkowitą niemożliwość podjęcia jakiejkolwiek pracy, ZUS bierze pod uwagę przede wszystkim uszczerbek na zdrowiu, który do takiego stanu rzeczy doprowadził, a powstał w określonym czasie.
Komu całkowita niezdolność?
W myśl przepisów prawnych, całkowitą niezdolność do pracy można orzec dla osoby, która nie ukończyła 18 roku życia; podczas nauki w szkole ( również wyższej), ale przed ukończeniem 25 roku życia; w trakcie trwania studiów 3 stopnia (doktorat). Orzeczenie wydaje lekarz albo komisja lekarska funkcjonująca przy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Okres pobierania renty socjalnej

Świadczenie może być przyznane na stałe, gdy niezdolność do pracy ma charakter trwały; lub na czas określony – jeśli niezdolność jest czasowa.

Wysokość renty socjalnej

Świadczenie ma stałą wysokość 84% najniższej renty przyznawanej z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta podlega corocznej waloryzacji, a także opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co oznacza, że potrąca się z niej zaliczkę na podatek dochodowy. Z renty socjalnej potrącana jest również  składka na ubezpieczenie zdrowotne. Świadczenie to można obciążyć innymi należnościami, np. na pokrycie alimentów.
Jak podaje na oficjalnej stronie ZUS, od 1 marca 2014 roku kwota najniższej gwarantowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wynosi 844,45 zł.

Zawieszenie renty socjalnej

Prawo do otrzymywania renty socjalnej może zostać zawieszone, gdy dochód osoby wyniesie 70% średniego miesięcznego wynagrodzenia i dotyczy kwartału, dla którego dane te ogłosił Główny Urząd Statystyczny.

Renta socjalna i renta rodzinna

Możliwe jest otrzymywanie obu tych świadczeń, pod warunkiem, że ich łączna wysokość nie przekroczy 200% kwoty gwarantowanej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Comment ( 1 )

  1. / Replyjoanna
    dwa razy zawieszalam rente socjalna ktora mam na stale bo pracowalam w niemczech i teraz w grudniu 2015 roku zlozylam podanie o odwieszenie renty i czekam na decyzje drugi miesiac i nic dlaczego czy zus czeka az sama przyjde i zapytam ich o decyzje?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>