Konsekwencje niezgłoszenia darowizny w urzędzie skarbowym

Small Gift Box With Ribbon Bow In Female HandZgodnie z zapisami ustawy o podatku od spadków i darowizn, każdy podatnik, który otrzymał darowiznę, zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w urzędzie skarbowym. Ustawa wskazuje, że opodatkowaniu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski, a także praw majątkowych wykonywanych na terytorium kraju. Od tego obowiązku istnieją jednak wyjątki.

I tak opodatkowaniu nie podlega darowizna, której wartość nie przekracza:

  • kwoty 9637 zł, o ile nabywcą darowizny jest osoba należąca do I grupy podatkowej, czyli małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teście, przysposobiony lub przysposabiający,
  • kwoty 7276 zł, jeśli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, czyli zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych,
  • kwoty 4902 zł, jeśli darowiznę otrzymała osoba nienależąca do jednej z dwóch pierwszych grup.

Powyższe kwoty dotyczą darowizn przekazanych przez jedną osobę, w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło nabycie ostatniej darowizny.

Otrzymanie darowizny zarówno jeśli nie przekroczyła ona wskazanych kwot, jak i w przypadku gdy jej wysokość jest wyższa, podatnik powinien zgłosić we właściwym urzędzie skarbowym. Termin na zgłoszenie wynosi 6 miesięcy. Jeśli darowizna została dokonana przez osoby najbliższe, tj. zstępnych, wstępnych, małżonka, rodzeństwo, pasierba, ojczyma, czy macochę, jej wysokość nie przekroczyła określonych kwot, a zgłoszenie nastąpiło w terminie, będzie zwolniona z podatku. Darowizna otrzymana od innych osób nie podlega zwolnieniu z opodatkowania.

Niezgłoszenie faktu otrzymania darowizny w określonym terminie, które zostanie ujawnione w trakcie kontroli organu podatkowego, skutkować będzie nałożeniem na podatnika podatku karnego w wysokości 20% otrzymanej darowizny. Natomiast jeśli darowizna została przekazana przez osobę inną niż najbliższa, wysokość karnego podatku jaki może zostać nałożony na podatnika wynosi od 3 do 20% podstawy opodatkowania.

Niezłożenie deklaracji podatkowej, a tym samym narażenie skarbu państwa na uszczuplenie o kwotę równą niezapłaconemu podatkowi, skutkować może także sankcjami karno-skarbowymi, z tytułu popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia. Podatnik, który nie zgłosił faktu otrzymania darowizny, a tym samym uchyla się od uiszczenia należnego podatku podlega karze:

 

  • grzywny do 720 stawek dziennych, karze pozbawienia wolności lub obu tym karom jednocześnie,
  • grzywny do 720 stawek dziennych, jeśli kwota podatku narażonego na uszczuplenie jest malej wartości,
  • grzywny za wykroczenia skarbowe, jeżeli kwota podatku narażonego na uszczuplenie nie przekracza progu ustawowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>