Indywidualne interpretacje podatkowe

bigstock-Brown-Gavel-40607704W gąszczu zawiłości przepisów podatkowych może dojść do sytuacji, gdy ogólne przepisy i ustawy nie pozwalają jednoznacznie wyjaśnić sposobu postępowania i rozliczenia danego zdarzenia gospodarczego. W takim przypadku można złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej. Do złożenia takiego dokumentu uprawiona jest każda osoba, czyli podatnik, płatnik, ale również następca prawny podatnika lub inna osoba, która ma wątpliwości w stosowaniu prawa. Uprawnione są również osoby, które nie zamieszkują w Polsce.

Złożony wniosek może dotyczyć tylko jednej konkretnej sprawy i powinien być złożony w formie pisemnej do odpowiedniego urzędu. Prawidłowo wypełnione wnioski, na specjalnie przygotowanych do tego celu formularzach ORD-IN(5) i ORD-IN(A), muszą być dostarczone właściwemu dyrektorowi izby skarbowej. W zależności od siedziby firmy lub adresu zamieszkania organami właściwymi są:

  • Izba Skarbowa w Bydgoszczy – dla województw warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego;
  • Izba Skarbowa w Katowicach – dla województw śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego;
  • Izba Skarbowa w Poznaniu – dla województw dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego;
  • Izba Skarbowa w Łodzi – dla województw łódzkiego, lubelskiego, opolskiego i świętokrzyskiego;
  • Izba Skarbowa w Warszawie – dla województwa mazowieckiego oraz osób, które nie zamieszkują na terytorium Polski.

Jak złożyć wniosek o interpretację podatkową?

Składany wniosek powinien być prawidłowo wypełniony, z jasno opisaną sytuacją, której ma dotyczyć wyjaśnienie. We wniosku powinno być zawarte jasne pytanie, na które wnioskodawca oczekuje odpowiedzi oraz zaznaczone jego własne stanowisko. Do wniosku dołącza się również oświadczenie, że opisana sytuacja dotyczy sprawy bieżącej w toku postępowania lub możliwości zaistnienia opisanej sytuacji w przyszłości. Nie można składać wniosku o indywidualną interpretację podatkową dla spraw, które miały miejsce w przeszłości lub wobec nich toczy się już postępowanie podatkowe, podlegają kontroli podatkowej czy skarbowej. W takim przypadku wydana interpretacja nie ma mocy prawnej.

Każdy wniosek podlega obowiązkowej opłacie skarbowej wynoszącej 40 zł. Jeżeli wnioskodawca potrzebuje odpowiedzi dotyczących kilku spraw, każda z nich musi zostać opisana na oddzielnym formularzu i oddzielnie opłacona.

Ustawowo Izba Skarbowa musi wydać interpretację podatkową w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia wniosku bez zbędnej zwłoki. Termin ten może ulec wydłużeniu, jeżeli wniosek jest niekompletny i wymaga uzupełnienia lub dodatkowych wyjaśnień. Jeżeli dokumenty są błędnie wypełnione lub nie została wniesiona wymagana opłata skarbowa, wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Wydana interpretacja podatkowa nie oznacza obowiązku zastosowania się do niej, jest tylko informacją o stanowisku organu podatkowego w danej rozpatrywanej sprawie. W przypadku korzystnej dla podatnika decyzji, Izba Skarbowa nie musi uzasadniać swojego stanowiska. W przypadku wydania niekorzystnej interpretacji dołączone jest stosowne uzasadnienie. Podatnik ma prawo do odwołania się od krzywdzącej według niego decyzji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

Jeżeli wydana przez Izbę Skarbową interpretacja zostanie w przyszłości podważona przez inne organy, podatnik nie ponosi żadnych konsekwencji z tytułu zastosowania się do niej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>