Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za urlopJednym z praw określonych w przepisach prawa pracy, jest prawo pracownika do płatnego urlopu wypoczynkowego, który może wykorzystać raz do roku. Zgodnie z założeniami urlop powinien być wykorzystywany w swojej pierwotnej formie. Ze względu jednak na okoliczności może się zdarzyć, że pracownikowi będzie przysługiwał, zamiast niego, ekwiwalent pieniężny. Okolicznościami tymi są na przykład rozwiązanie umowy o pracę lub wygaśnięcie stosunku pracy. Wtedy, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty pieniężnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Wypłata tego świadczenia powinna nastąpić wraz z ostatnim dniem zatrudnienia.

Podstawa prawna

Podstawą prawną ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop jest art. 171 §1 Kodeksu Pracy:

Art. 171. § 1. – „W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.”

Sposób obliczania należnego ekwiwalentu opisuje natomiast rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 1997 nr 2 poz. 14).

Ustalanie podstawy ekwiwalentu

Ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop jest ustalany na podstawie miesięcznej stawki wynagrodzenia, w wysokości odpowiadającej należności za miesiąc, w którym otrzymujemy możliwość otrzymania ekwiwalentu. W przypadku zmiennych stawek wynagrodzenia, za jednomiesięczne okresy, przyjmuje się uśrednioną wysokość stawki z ostatnich trzech miesięcy przed nabycie prawa do otrzymania ekwiwalentu. Składnikami takimi są składki, wypłacane co najmniej raz w miesiącu np.: premie i prowizje. Oprócz tego może to być również wynagrodzenie za godziny nadliczbowe lub pracę w godzinach nocnych. Natomiast składniki wynagrodzenia za okresy powyżej jednego miesiąca, takie jak premie kwartalne, są uśredniane z uwzględnieniem ostatnich 12 miesięcy.

Ustalanie współczynnika urlopowego

Aby określić współczynnik urlopowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć liczbę wszystkich przypadających w nim dni wolnych od pracy, takich jak niedziele oraz święta, w przypadku pięciodniowego dnia pracy, a następnie otrzymaną liczbę podzielić przez 12. W ten sposób otrzymamy średnią ilość dni przepracowanych w miesiącu. Współczynnik urlopowy w bieżącym roku (2013) wynosi 20,92. Warto dodać, że współczynnik ten jest obliczany niezależnie dla każdego roku. W związku z tym obliczając ekwiwalent za urlop, należy korzystać ze współczynnika z okresu, w którym pracownik nabył prawo do jego otrzymania. Nie ma znaczenia w tym przypadku czy urlop jest bieżący czy też zaległy. Jeśli pracownik nie jest zatrudniony na pełny etat, współczynnik urlopowy jest ustalany proporcjonalnie do jego wymiaru i może on wynosić: 1/4, 1/3, 1/2, 3/4 wartości podstawowej.

Obliczanie wartości ekwiwalentu pieniężnego za urlop

Aby obliczyć wartość, jaką przyjmie pieniężny ekwiwalent za urlop, należy podzielić podstawę ekwiwalentu przez aktualny współczynnik urlopowy, a następnie jeśli zachodzi konieczność należy pomnożyć go także przez wymiar etatu. Otrzymany wynik będzie wartością ekwiwalentu za 1 dzień urlopu. Następnie należy pomnożyć go przez ilość dni urlopowych, dzięki czemu otrzymamy pełną wartość ekwiwalentu należnego pracownikowi za niewykorzystany urlop.

Warto jednak zaznaczyć, że od obowiązku wypłacenia ekwiwalentu jest zwolniony pracodawca, gdy w wyniku ustaleń z pracownikiem wykorzysta on urlop w czasie trwania kolejnej umowy o pracę podpisanej z tym samym pracodawcą. Zasada ta ma zastosowanie po podpisaniu kolejnej umowy, bezpośrednio po rozwiązaniu wcześniejszej, jak też po jej wygaśnięciu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>