Umowy cywilnoprawne – co się zmienia od 2017 r.?

Bernie123/bigstockphoto.com

Od 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie zmiany w umowach cywilnoprawnych. Zmiany te są rewolucyjne i dotyczą w szczególności formy zatrudnienia, jaką jest umowa-zlecenie oraz umowa o świadczenie usług (dotyczy to osób świadczących usługi dla firm w oparciu o umowę współpracy, do których stosowane są przepisy o zleceniu). Regulacje te nie będą zaś odnosić się m.in. do umów o dzieło i agencyjnych.

Zmiany dla pracownika i pracodawcy

Zmiany związane z nowelizacją ustawy dotyczą zarówno pracowników, jak i pracodawców. O ile dla tych pierwszych związane są z korzyściami, pracodawcy zmierzą się z dodatkowymi obowiązkami związanymi z zatrudnianiem osób na wskazane w nowelizacji umowy. Zmiany obejmą nie tylko nowo zatrudnionych pracowników, ale także wcześniej zawarte umowy, które będą nadal trwały w dniu 1 stycznia 2017 r. Obecnie regulacje dotyczące minimalnego wynagrodzenia odnoszą się tylko i wyłącznie do pracowników, natomiast nie dotyczą osób wykonujących umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług.

Co się zmienia?

Przy umowach-zlecenie oraz umowach o świadczenie usług obowiązywać będzie minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł za godzinę pracy. W kolejnych latach kalendarzowych stawka ta będzie wzrastała o taki sam procent, o jaki wzrośnie minimalne wynagrodzenie za pracę. Zmiany te oznaczają, że pracodawca będzie miał obowiązek ewidencjonować czas pracy. W następstwie zmiany tych przepisów pracodawcy, którzy zatrudniają osoby na podstawie umów, których zmiana dotyczy, muszą zarówno dostosować postanowienia obowiązujących aktualnie umów do nowych zapisów, jak i wprowadzić te zapisy do nowo podpisywanych umów po 1 stycznia 2017 r. Pracodawca ma zatem obowiązek w umowie wskazać stawkę wynagrodzenia w taki sposób, aby nie była niższa od minimalnej stawki godzinowej, nawet w przypadku, gdy taka umowa określa wynagrodzenie zleceniobiorcy jako miesięczny ryczałt. Pracodawca musi także ewidencjonować i potwierdzać ze zleceniobiorcą ilość przepracowanych godzin, w przypadku, jeśli tego nie zrobi zleceniobiorca może taką listę godzin przedstawić pracodawcy, domagając się wypłaty wynagrodzenia. Nowelizacja przewiduje również sankcję za niewypłacanie minimalnej stawki godzinowej.

Wyjątki od reguły

Zapisy w ustawie dotyczące minimalnej stawki godzinowej nie będą obowiązywać do każdej umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, która wiąże zleceniobiorcę lub samozatrudnionego ze zleceniodawcą. Istnieją wyjątki, w których nie trzeba będzie zapewniać minimalnej płacy. Będą to osoby samozatrudnione niewykonujące osobiście pracy. Zapisy nie będą miały także zastosowania do umów, w których o miejscu i czasie ich wykonania decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. Zapisy nie obejmują także umów o wykonywanie usług opiekuńczych i bytowych, takich jak prowadzenie rodzinnego domu pomocy, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, opiekunów na wypoczynkach i wycieczkach oraz opieki domowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>