Korekta rocznego zeznania podatkowego

Korekta PIT

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych*, podatnicy zobowiązani są do składania określonego zeznania (deklaracji PIT) o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym. Ma ono formę rocznej informacji, przekazywanej właściwemu urzędowi skarbowemu w celach podatkowych. W zależności od zasad rozliczania się z podatku i charakteru osiągniętego dochodu, składając zeznanie należy wybrać określony formularz.

Wśród najbardziej znanych znajduje się:

  • deklaracja PIT-36 składana między innymi przez podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowaną na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej, uzyskujących przychody z tytułu najmu, dzierżawy bądź innych podobnych umów, opodatkowanych również na zasadach ogólnych lub podatników korzystających z tak zwanego kredytu podatkowego;
  • deklaracja PIT-36L składana przez osoby rozliczające się indywidualnie, z dochodów uzyskanych z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, opodatkowanej podatkiem liniowym (19%);
  • PIT-37 stanowiący rozliczenie uzyskanych przychodów z tytułu wynagrodzeń za pracę (stosunek pracy, stosunek służbowy, stosunek pracy nakładczej), przychodów uzyskiwanych z realizacji umów zleceń, kontraktów menedżerskich, działalności sportowej itd., emerytur lub rent (strukturalnych i socjalnych), świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, świadczeń wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, stypendiów;
  • deklaracja PIT-38 składana jako rozliczenie dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży akcji i udziałów – odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną.

Terminem złożenia każdego rocznego zeznania za dany rok kalendarzowy jest 30 kwietnia roku następnego.

Niezależnie od rodzaju złożonej deklaracji, w przypadku wystąpienia określonych okoliczności, możliwe jest złożenie tak zwanego zeznania korygującego (korekty)**. Może to nastąpić na przykład w sytuacji stwierdzenia przez podatnika błędu w uprzednio złożonej przez niego deklaracji lub nieskorzystania z przysługującej mu w danym okresie ulgi, rozliczenia podatku pomimo nieotrzymania od pracodawcy informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11/8b) lub otrzymania informacji niezgodnej ze stanem faktycznym – złożenie korekty może nastąpić po otrzymaniu informacji prawidłowej, wspólnego rozliczenia podatników, którzy nie byli do tego uprawnieni, a także w przypadku błędów (rozliczeniowych, merytorycznych) w deklaracji, ujawnionych przez organ podatkowy. Co istotne, brak podpisu pod zeznaniem podatkowym nie stanowi formalnej przesłanki do dokonywania korekty – deklaracja bez podpisu nie jest oświadczeniem podatnika (jest nieważna).

Korekty zeznania podatkowego można dokonać jedynie do czasu przedawnienia zobowiązania, tj. w terminie pięciu lat od roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Aby to zrobić należy przekazać właściwemu urzędowi skarbowemu zeznanie korygujące na druku obowiązującym w roku podatkowym, za który jest ono składane (należy zaznaczyć „korektę zeznania”), pisemne wyjaśnienie przyczyn wnoszenia korekty (druk ORD-ZU) oraz opłacić zaległości podatkowe wraz z odsetkami (o ile takie występują).

Złożenie korekty skutkować będzie zaniechaniem ewentualnego ukarania podatnika za przestępstwo karne skarbowe. Jeśli zostanie ona złożona przed ostatecznym terminem płatności podatku (20 kwietnia następnego roku) odsetki za zwłokę nie będą naliczane.

 

______________________________
*Art. 45 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.).
**Art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926 z późn. zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>