Jak uregulować niedopłatę podatku?

Niedopłata podatku

Niedopłata podatku powstaje w sytuacji, gdy odprowadzane przez podatnika składki okażą się niewystarczające na pokrycie jego zobowiązań wobec fiskusa. Może się to zdarzyć np. gdy zaliczki były pobierane według mniejszej skali podatkowej niżby to wynikało z wysokości dochodów podatnika, lub gdy posiada on więcej niż jedno źródło dochodów. Zaliczki z poszczególnych źródeł mogą kwalifikować się do rozliczania według niższej skali, jednak po zsumowaniu może okazać się, że dochód wymaga opodatkowania według skali wyższej, a różnicę trzeba będzie wyrównać.

Nie jest tajemnicą, że to urząd skarbowy jest podmiotem uprzywilejowanym w stosunku do podatnika. Z tego powodu fiskus nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnej nadpłaty podatku, jeśli nie przekroczy ona kwoty 8,80 zł, ponieważ koszty dokonania zwrotu przewyższyłyby wartość nadpłaty. Kwota ta zostaje zaliczona na poczet ewentualnych przyszłych zobowiązań, a jeśli podatnik chciałby ją wypłacić może tego dokonać bezpośrednio w urzędzie po uprzednim pisemnym wniosku o wypłatę tych środków.

Jednak w odwrotnej sytuacji, jeśli po stronie podatnika powstanie niedopłata, jest on zobowiązany zwrócić go skarbówce, nawet jeśli kwota zobowiązania wynosi 1zł. Zwlekanie z tym obowiązkiem może skutkować dotkliwymi konsekwencjami finansowymi. Należy pamiętać jednak, że jeśli w latach poprzednich wystąpiła nadpłata podatku dochodowego nieprzekraczająca kwoty 8,80 zł podatnik ma prawo domagać się zaliczenia jej na poczet istniejącej zaległości z tytułu niedopłaty, o ile nie została już rozdysponowana na inne należności.

Zobowiązanie z tytułu niedopłaty należy uregulować do końca kwietnia, a jeśli podatnik rozlicza się na zasadzie ryczałtu termin rozliczenia upłynął wraz z końcem stycznia. Nie wywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkowało koniecznością zapłaty odsetek za zwłokę, które urząd skarbowy naliczy od dnia 30 kwietnia od prawidłowej wysokości zaliczek. Podatnik ma zresztą obowiązek zapłaty odsetek bez dodatkowego wezwania jeśli spóźnił się ze zwrotem niedopłaty, a ich wysokość musi samodzielnie wyliczyć. Stawki odsetek zmieniają się mniej więcej co miesiąc na podstawie obwieszczenia Ministerstwa Finansów.

Niedopłatę należy uregulować we właściwym według miejsca zamieszkania urzędzie skarbowym. Można tego dokonać w kasie urzędu lub przelewem na rachunek bankowy. W zależności od wyboru sposobu płatności inny będzie dzień uznany za dzień zapłaty zaległości. I tak płacąc gotówką terminem zapłaty podatku będzie dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego. Przy przelewie natomiast będzie nim dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika. Dokonując zapłaty czy to gotówką czy przelewem należy podać wszystkie dane, które umożliwią prawidłowe zidentyfikowanie podatnika oraz nazwę formularza podatkowego, z którego wynika podatek do zapłaty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>